ไม่พบผลการค้นหา
สำนักงานประกันสังคม ร่วมกับโรงพยาบาล 29 แห่งทั่วประเทศ รักษาผู้ประกันตนผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะกระจกตา เพื่อให้ผู้ประกันตนเข้าถึงการรักษาที่ดีที่สุด

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมให้สิทธิการรักษาผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยเกี่ยวกับกระจกตา และต้องได้รับการผ่าตัด เปลี่ยนอวัยวะกระจกตา โดยสำนักงานประกันสังคมได้จัดสถานพยาบาลในความตกลงที่มีศักยภาพ เพื่อให้ผู้ประกันตนเข้าถึงการรักษาที่ดีที่สุด โดยสถานพยาบาลตามสิทธิฯ จะส่งไปรักษาโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะกระจกตา

สถานพยาบาลในความตกลงกับสำนักงานประกันสังคม จำนวน 29 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา, โรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหม่, โรงพยาบาลรามาธิบดี, โรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล, โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง), โรงพยาบาลสงขลานครินทร์,โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น, โรงพยาบาลราชวิถี, โรงพยาบาลราชบุรี, โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา, โรงพยาบาลชลบุรี, โรงพยาบาลอุดรธานี, โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า, โรงพยาบาลเลิดสิน, โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร, โรงพยาบาลทุ่งสง, ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ, โรงพยาบาลหาดใหญ่, โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร, โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า, โรงพยาบาลพระปกเกล้า, โรงพยาบาลนครปฐม, ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์, โรงพยาบาลบ้านแพ้ว และโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์  

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า ผู้ประกันตนที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิการเปลี่ยนอวัยวะกระจกตา จะต้องมีข้อบ่งชี้ ดังนี้ โรคแผลเป็นที่กระจกตา โรคกระจกตาเป็นแผล โรคกระจกตาขุ่นเป็นฝ้าขาว บวม เช่น อุบัติเหตุจากสารเคมี หรือกระจกตาบวมหลังการผ่าตัด กระจกตาเสื่อมตามอายุ กระจกตาผิดปกติแต่กำเนิดหรือผิดปกติ ทางพันธุกรรม การติดเชื้อแต่กำเนิด กระจกตาขุ่นจากโรคทางภูมิร่างกายผิดปกติ เช่น การแพ้ยาบางชนิด โรคกระจกตามีความโค้งผิดรูป กระจกตาบาง กรณีจำเป็นเร่งด่วน เช่น โรคติดเชื้อที่กระจกตารุนแรง กระจกตาทะลุ หรือกรณีอื่นๆ ตามที่จักษุแพทย์ผู้รักษาระบุ หากผู้ประกันตนเจ็บป่วยโรคเกี่ยวกับกระจกตา และต้องได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา

ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 ตลอด 24 ชั่วโมง 

Photo by Luis Galvez on Unsplash

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: