ไม่พบผลการค้นหา
กสทช. อนุมัติหลักเกณฑ์ประมูลคลื่น 1800 MHz เป็นใบอนุญาตใบเล็ก ใบละ 5 MHz และหลักเกณฑ์ประมูลคลื่น 900 MHz

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า ที่ประชุม กสทช. ได้พิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz และ 900 MHz และผลการนำร่างหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz ไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ กสทช. ในส่วนที่เกี่ยวกับใบอนุญาตที่จะปรับเป็นใบอนุญาตแบบใบเล็ก 9 ใบอนุญาต ใบอนุญาตละ 5 MHz จึงมีมติเห็นชอบต่อหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz และ 900 MHz ดังกล่าวแล้วให้นำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ทันตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ภายในวันที่ 5 กรกฎาคมนี้

โดยการประมูลคลื่น 1800 MHz กำหนดให้ประมูลคลื่นความถี่รวม 45 MHz เป็น 9 ใบอนุญาต ใบอนุญาตละ 5 MHz ผู้เข้าร่วมประมูลสามารถประมูลได้สูงสุด 4 ใบอนุญาต (20 MHz) ราคาเริ่มต้นการประมูลอยู่ที่ 12,486 ล้านบาท เคาะราคาเพิ่มขึ้นครั้งละ 25 ล้านบาท โดยจะต้องวางหลักประกันการประมูล 2,500 ล้านบาท การชำระเงินแบ่งเป็น 3 งวด กรณีผู้ชนะการประมูลไม่ชำระเงินค่าประมูลภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเป็นผู้ชนะการประมูล กสทช. จะริบหลักประกันการประมูลทั้งหมด และผู้ชนะการประมูลต้องชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่า 1,875 ล้านบาทต่อหนึ่งใบอนุญาตที่ชนะการประมูล

ทั้งนี้่ เลขาธิการ กสทช. กล่าวย้ำว่า ส่วนการประมูลคลื่น 900 MHz กำหนดขนาดคลื่นความถี่ที่จะนำมาประมูลเป็น 5 MHz ราคาเริ่มต้นการประมูล 35,988 ล้านบาท เคาะราคาเพิ่มขึ้นครั้งละ 72 ล้านบาท กรณีมีผู้เข้าร่วมการประมูล 1 ราย กสทช. จะเปิดรับคำขอรับใบอนุญาตเพิ่มเติมอีก 30 วันนับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเป็นผู้เข้าร่วมการประมูล หลังจากครบ 30 วัน หากยังไม่มีผู้เข้าร่วมการประมูลเพิ่ม กสทช. จะดำเนินการประมูล โดยผู้เข้าร่วมการประมูลต้องเคาะเสนอราคาเพิ่มไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง โดยผู้เข้าร่วมการประมูลจะต้องวางหลักประกันการประมูล 1,800 ล้านบาท การชำระเงินแบ่งเป็น 4 งวด กรณีผู้ชนะการประมูลไม่ชำระเงินค่าประมูลภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเป็นผู้ชนะการประมูล กสทช. จะริบหลักประกันการประมูลทั้งหมด และต้องชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่า 5,399 ล้านบาท