ไม่พบผลการค้นหา
ผบ.ทบ. คนใหม่ ประเดิมหัวโต๊ะประชุมสำนักเลขาธิการ คสช. กำชับเจ้าหน้าที่สร้างการรับรู้ 'ไทยนิยมยั่งยืน' พร้อมขอให้เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โหมดเลือกตั้ง สานงานต่อ คสช. ลั่นไม่ยอมให้ใครทุจริตเอาเปรียบได้

พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมสำนักเลขาธิการ คสช. ครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่ง โดย พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก คสช. เปิดเผย่วา พล.อ.อภิรัชต์ได้ขอให้ทุกส่วนงานร่วมมือร่วมใจขับเคลื่อนงานของ คสช.ให้บรรลุผลสำเร็จ พร้อมกับให้ความสำคัญต่อการสร้างความรับรู้ให้กับประชาชนในโครงการภาครัฐที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน โดยเฉพาะโครงการไทยนิยมยั่งยืน ซึ่งรัฐบาลกำลังขยายผลโครงการต่อจากที่ได้ดำเนินการไว้แล้ว 

ทั้งนี้ ให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย (กกล.รส.) ยังคงร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและส่วนราชการ สื่อสารสร้างความเข้าใจในการดำเนินโครงการเพื่อให้เกิดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของแต่ละพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป

อภิรัชต์ คงสมพงษ์ กองทัพ ทหาร 8_242801233247488_3925048076397445120_n.jpg

พ.อ.หญิงศิริจันทร์ ระบุว่า พล.อ.อภิรัชต์ได้กำชับการดูแลภาพรวมประเทศ เพื่อเตรียมสู่การเลือกตั้ง ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในฐานะ กกล.รส. ศึกษาทำความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 13 /2561 เรื่องการดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม) รวมถึงแนวทางที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดให้ดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง เพื่อให้การรักษาความสงบเรียบร้อยในภาพรวมมีความสอดคล้องเอื้ออำนวยต่อการเตรียมการของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง พร้อมขอให้ทุกฝ่ายร่วมแรงร่วมใจสานต่องานที่ คสช. ได้ดำเนินการเพื่อประชาชนตลอด 4 ปีที่ผ่านมา รวมถึงการสร้างความสามัคคีปรองดอง พร้อมย้ำทุกการทำงานจะยึดประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ และจะไม่ยอมให้มีการทุจริตเอาเปรียบประชาชนทุกด้าน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง