ไม่พบผลการค้นหา
กรมบัญชีกลางเปิดยอดใช้จ่ายงบประจำ-งบลงทุน ปี 2563 ล่าสุดรายจ่ายประจำใช้ไปแล้วร้อยละ 70 รายจ่ายลงทุนใช้แล้วร้อยละ 49 ยอดรวมใช้จ่าย 2.12 ล้านล้านบาท จากวงเงินรวม 3.2 ล้านล้านบาท เร่งหน่วยงานลงนามสัญญาตามเป้าหมายภายใน พ.ค. 2563 เตรียมการรอสภาฯ พิจารณา พ.ร.บ.โอนงบประมาณต้นเดือน มิ.ย.

นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2563 เห็นชอบผลการพิจารณางบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่จะนำมาจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... ซึ่งรายการงบประมาณที่จะนำมาโอนประกอบด้วย

(1) รายจ่ายประจำที่ยังมิได้เบิกจ่ายหรือยังไม่มีข้อผูกพัน หรือสามารถชะลอข้อผูกพันได้ ณ วันที่ 7 เม.ย. 2563

(2) รายจ่ายลงทุน อาทิ รายการปีเดียวที่ยังไม่ประกาศดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในวันที่ 7 เม.ย. 2563 และ/หรือไม่สามารถลงนามได้ภายในวันที่ 31 พ.ค. 2563 รายการที่สามารถชะลอการดำเนินการโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ หรือไม่สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(3) งบประมาณที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ หรือมีเงินรายได้เพียงพอของหน่วยงานรัฐสภา หน่วยงานของศาล องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กรอัยการ องค์การมหาชน หน่วยงานของรัฐและทุนหมุนเวียน 

ดังนั้น เพื่อให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการใช้จ่าย รายจ่ายลงทุนที่เหลือ ให้สามารถลงนามให้แล้วเสร็จภายในเดือน พ.ค. 2563 กรมบัญชีกลางจึงได้ส่งคณะทำงานเฉพาะกิจลงไปยังหน่วยงาน เพื่อให้การใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

โดยขณะนี้ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 - 15 พ.ค. 2563) งบประมาณภาพรวมใช้จ่ายแล้ว 2,123,781 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 3,200,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66.37 โดยแบ่งเป็น

  • (1) รายจ่ายลงทุน ใช้จ่ายแล้ว 293,523 ล้านบาท ของวงเงิน 597,091 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.16
  • (2) รายจ่ายประจำใช้จ่ายแล้ว 1,830,258 ล้านบาท ของวงเงิน 2,602,909 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70.32 สำหรับเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ใช้จ่ายแล้ว 257,415 ล้านบาท ของวงเงิน 259,024 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.38

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ นายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล หรือวิปรัฐบาล ระบุว่า การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2563 จะพิจารณาในต้นเดือน มิ.ย. ถัดจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) 3 ฉบับเพื่อบรรเทาเยียวยา แก้ปัญหาผลกระทบจากโควิด-19 ซึ่งจะมีการพิจารณาตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค. โดยจะเริ่มประชุม 09.30 น. และเสร็จสิ้นภายในเวลา 20.00 น. ของทุกวัน และลงมติภายในเวลา 15.00 น. ของวันที่ 31 พ.ค. 2563

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :