ไม่พบผลการค้นหา
ศาลร รธน. เผยรับ 2 คำร้อง ขอให้ตีความ พ.ร.บ.พรรคการเมือง และ พ.ร.บ.เลือกตั้ง ส.ส.ไว้วินิจฉัย พร้อมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยื่นความเห็นใน 25 เม.ย.

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ออกเอกสารข่าวระบุว่า ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาหนังสือผู้ตรวจการแผ่นดิน ในฐานะผู้ร้อง เสนอเรื่องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญว่า พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 มาตรา 140 และมาตรา 141 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 53/2560 เรื่องการดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองมีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 25 มาตรา 26 มาตรา 27 และมาตรา 45 หรือไม่ โดยศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ และ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ และแจ้งให้ผู้ร้องทราบ โดยให้ประธานกรรมการการเลือกตั้ง หัวหน้า คสช. พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ รักษาการหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ จัดทำความเห็นเป็นหนังสือและข้อมูลที่เกี่ยวข้องยื่นต่อศาลภายในวันที่ 25 เม.ย.นี้

ขณะเดียวกัน ศาลรัฐธรรมนูญ ยังมีคำสั่งรับหนังสือประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในฐานะผู้ร้อง ที่ส่งความเห็นสมาชิก สนช. จำนวน 27 คนที่ขอให้ศาลวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญว่าร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 35 (4) และ (5) มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ไว้พิจารณาวินิจฉัย และแจ้งให้ผู้ร้องทราบ โดยให้นายปรีชา วัชราภัย สมาชิก สนช. ซึ่งเป็นผู้แทนของฝ่ายผู้เสนอความเห็น ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ประธาน กกต. จัดทำความเห็นเป็นหนังสือและข้อมูลที่เกี่ยวข้องยื่นต่อศาลภายในวันที่ 25 เม.ย.นี้