ไม่พบผลการค้นหา
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ประกาศแล้ว ขยายเพดานหนี้สาธารณะ เป็น 70 เปอร์เซ็นต์ มีผล 20 ก.ย. 2564

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง กำหนดกรอบในการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เห็นชอบให้มีการทบทวนกรอบสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) จากเดิมที่กำหนดไว้ต้องไม่เกินร้อยละ 60 เป็นต้องไม่เกินร้อยละ 70

โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (4) ประกอบมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 และมติคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2564 จึงยกเลิกความใน (1) ของประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง กำหนดกรอบในการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ.2561  และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน

(1) สัดส่วนหนี้สาธารณะ ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ต้องไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบ

ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย. พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ 

หนี้สาธารณะ.JPG