ไม่พบผลการค้นหา
ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศแต่งตั้ง 'อภิรัชต์ คงสมพงษ์' นั่งรอง ผอ.ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งรองผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ โดยระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า บัดนี้ ทรงพระราชดำริว่า สมควรแต่งตั้ง พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ เป็น รองผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เพื่อความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ในการบริหารกิจการของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 มาตรา 7 และมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พ.ศ.2561 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง พล.อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์ เป็น รองผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 18 พ.ย. พ.ศ.2563 เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง