ไม่พบผลการค้นหา
ครม.มีมติแต่งตั้ง กมธ.วิสามัญร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่ายปี63 สัดส่วน ครม. 10 คน เบื้องต้นมีชื่อ 'อุตตม-สันติ-ประสงค์' ฝ่ายค้าน 15 คน ฝ่ายรัฐบาล 18 คน พร้อมตั้งข้าราชการการเมืองประจำสำนักเลขาธิการนายกฯ 2 คน ตั้ง 'พิชิต อัคราทิตย์' นั่งประธาน ก.ล.ต.

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 2 มิ.ย. 2563 ว่า เพื่อร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2563 ดำเนินไปตามกรอบเวลาที่กำหนด จึงได้มีการแต่งตั้งกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณา พ.ร.บ.โอนงบประมาณฯ จำนวน 43 คน โดยมีสัดส่วนของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไม่เกิน 1 ใน 4 ของกมธ. หรือไม่เกิน 10 คน และพรรคการเมือง 33 คน 

โดยในจำนวนนี้ ในสัดส่วนของ ครม. มีรายชื่อเบื้องต้น 3 คน ได้แก่ นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง และนายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ส่วนสัดส่วนของพรรคการเมือง แบ่งเป็น พรรครัฐบาล 18 คน ฝ่ายค้าน 15 คน 

"ในส่วนอีก 7 ท่าน ที่เป็นสัดส่วนของ ครม. ก็จะมีการพิจารณาแต่งตั้งในลำดับถัดไป" น.ส.ไตรศุลี กล่าว

นอกจากนี้ ครม.ยังมีมติแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน จำนวน 5 คน ประกอบด้วย นายอนุชิต อนุชิตานุกูล นายสุรนันท์ วงศ์วิทยกําจร นายอารีพงศ์ ภู่ชะอุ่ม นายอภิชาติ ชินวรรโณ และนายเข็มชัย ชุติวงศ์ มีผลตั้งแต่วันที่ 2 มิ.ย. 2563 เป็นต้นไป

พร้อมกันนี้ยังมีมติแต่งตั้งประธานกรรมการสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้แก่ นายพิชิต อัคราทิตย์ และแต่งตั้งข้าราชการการเมือง 2 ตำแหน่งตามสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ได้แก่ นายเจริญ แซ่เต็ง และ นายสมพงษ์ ปู่เพ็ง ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีผลตั้งแต่วันที่ 2 มิ.ย. 2563 เป็นต้นไป  

ตั้งกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 39 คน

รวมถึงแต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร จำนวน 39 คน ตามที่นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เสนอในฐานะประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เนื่องจากคณะกรรมการชุดเดิมได้ดำรงตำแหน่งมาครบวาระ 3 ปี แล้ว โดยมีผลตั้งแต่ 2 มิ.ย. 2563 ใน 5 สาขา ประกอบด้วย สาขาการแพทย์และสาธารณสุข ได้แก่ ศาสตราจารย์เฉลิม หาญพาณิชย์, ศาสตราจารย์บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ, พลโท ศาสตราจารย์คลินิกภานุวิชญ์ พุ่มหิรัญ, ศาสตราจารย์ยง ภู่วรวรรณ และร้อยตำรวจเอก รุ่งเรือง กิจผาติ

สาขาต่างประเทศ ความมั่นคง และการเมือง ได้แก่ นายดนัย มู่สา, นายบรรสาน บุนนาค, พลเอก วิทยา จินตนานุรัตน์, พลโท สุขสันต์ สิงหเดช สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม และการเกษตร ได้แก่ นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช, นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี, นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม, ศาสตราจารย์สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ และนายอดิทัต วะสีนนท์ 

สาขาเศรษฐกิจและการคลัง ได้แก่ นายเกริกพงษ์ เกสรทอง, นางชลิดา พันธ์กระวี, นางดวงตา ตันโช, นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ และนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ

สาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดิน และการบังคับใช้กฎหมาย ได้แก่ พลเอก กฤษณะ บวรรัตนารักษ์, นางสาวจันทจิรา เอี่ยมมยุรา, นายเชิดศักดิ์ เจนวรากุล, นายณอคุณ สิทธิพงศ์, ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ, นายนที ทับมณี, นายนิรวัชช์ ปุณณกันต์, นายนนทิกร กาญจนะจิตรา, นายธนกฤต วรธนัชชากุล

พล.ต.ต.ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์, นายพิรุฬ เพียรล้ำเลิศ, นายพีระศักดิ์ ศรีรุ่งสุขจินดา, นายมานะ วีระอาชากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณภา ติระสังขะ, พล.ต.ท.วราวุธ ทวีชัยการ, นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส, นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศร เนาวนนท์, ว่าที่ ร.ต.ต.อาพัทธ์ สุขะนันท์ และนางอัจฉรา อุณหเลขกะ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :