ไม่พบผลการค้นหา
องค์กรกำกับกิจการพลังงาน ปรับโครงสร้างกองทุนฯ เน้นส่งเงินเข้าท้องถิ่น ลดงบบริหารกลางออก ตั้งเป้าบรรเทาปัญหาประชาชน

คมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) และ โฆษก กกพ.เผยสำนักงานมีการปรับเปลี่ยนวิธีบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(3) ประจำปีงบประมาณ 2563

กกพ. - คมกฤช ตันตระวาณิชย์
  • คมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)

โฆษก กกพ.ชี้ว่า แต่เดิมนั้น เงินกองทุนดังกล่าวถูกแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภท ก.ที่มีขนาดเงินในกองทุนตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป/ปี ประเภท ข.ที่มีขนาดเงินกองทุนตั้งแต่ 1-50 ล้านบาท/ปี และประเภท ค.ที่มีเงินกองทุนตั้งแต่ 1 ล้านบาทลงไป/ปี

โดยเพื่อส่งเสริมให้เงินดังกล่าวลงไปถึงชุมชนได้มากขึ้น จึงเปลี่ยนเกณฑ์การจัดประเภทกองทุนสำหรับประเภท ข. และ ค. เป็น ตั้งแต่ 3-50 ล้านบาท/ปี และ 3 ล้านบาทลงไป/ปี ตามลำดับ เพื่อให้เม็ดเงินในประเภท ค.ซึ่งสามารถส่งตรงไปยังชุมชนโดยไม่ต้องหักไปเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนเข้าถึงผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาต่างๆ ทั้งจากภัยแล้งและวิกฤตโรคระบาดในปัจจุบัน

นอกจากนี้ คมกฤช เสริมว่า สำหรับเงินกองทุนทั้งหมดจะมีการปรับระบบการพิจารณาให้เป็นการกระจายอำนาจเพื่อลดภาระงานและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออก และจะได้นำเงินดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สำหรับปีงบประมาณ 2563 กกพ.มีเงินกองทุนตามมาตรา 97(3) ทั้งสิ้น 2,800 ล้านบาท ขณะที่เงินกองทุนนับตั้งแต่ปี 2555-2563 มีทั้งสิ้น 2.1 หมื่นล้านบาท