ไม่พบผลการค้นหา
กรมบัญชีกลาง แจ้งปรับเวลารับบัตรแมงมุมของผู้มีสิทธิรับสวัสดิการแห่งรัฐ ใน 7 จังหวัด กรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็น 17 ตุลาคม 2560 พร้อมขยายเวลาการใช้บัตรให้เพิ่มเติม เพราะต้องทดสอบบัตรกับเครื่อง e-Ticket บนรถเมล์และรถไฟฟ้า ก่อน 

กรมบัญชีกลาง แจ้งปรับเวลารับบัตรแมงมุมของผู้มีสิทธิรับสวัสดิการแห่งรัฐ ใน 7 จังหวัด กรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็น 17 ตุลาคม 2560 พร้อมขยายเวลาการใช้บัตรให้เพิ่มเติม เพราะต้องทดสอบบัตรกับเครื่อง e-Ticket บนรถเมล์และรถไฟฟ้า ก่อน 

กรมบัญชีกลาง แจ้งว่า ผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียน ใน 7 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ นครปฐม และสมุทรสาคร จำนวนประมาณ 1.3 ล้านคน ซึ่งจะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แบบ 2 ชิปที่มีบัตรแมงมุม เพื่อใช้ชำระค่าสินค้าและค่าโดยสารตามรายการและวงเงินที่กำหนด 

แต่การชำระค่ารถเมล์ ขสมก. และรถไฟฟ้า ต้องเป็นไปตามมาตรฐานกลางระบบตั๋วร่วม (บัตรแมงมุม) ของสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ทำให้ต้องเพิ่มขั้นตอนการผลิตบัตรดังกล่าว และต้องควบคุมคุณภาพการผลิตให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด คือ ต้องบันทึกข้อมูลสำคัญลงในชิปของบัตรทีละใบ ก่อนนำไปทดสอบกับเครื่องอ่านบัตร (e-Ticket) ที่จะติดตั้งบนรถเมล์ ขสมก. ทำให้ต้องใช้เวลาในการดำเนินการค่อนข้างมาก รวมทั้งมีข้อจำกัดทางเทคนิค ทำให้ไม่สามารถเพิ่มกำลังการผลิตบัตรทั้งหมดให้แล้วเสร็จทันการใช้งานในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ได้ อย่างไรก็ดี ขณะนี้สามารถผลิตบัตรและทยอยจัดส่งให้หน่วยงานรับลงทะเบียนไปบางส่วนแล้ว 

ดังนั้น เพื่อให้การผลิต การจัดส่ง และการแจกจ่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของทั้ง 7 จังหวัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นสมควรให้หน่วยงานรับลงทะเบียนใน 7 จังหวัดดังกล่าว นำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกแจกจ่ายให้ผู้มีสิทธิพร้อมกัน ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป เพื่อลดผลกระทบจากขั้นตอนต่างๆ 
สำหรับการผลิตบัตรที่ทำให้ผู้มีสิทธิได้รับภายหลังวันที่ 1 ตุลาคมนี้ กรมบัญชีกลางจะยกยอดวงเงินแต่ละประเภทสวัสดิการที่คงเหลือจากการใช้จ่ายในเดือนตุลาคม ให้ไปใช้ต่อได้ในเดือนพฤศจิกายน เพื่อชดเชยเวลาให้ผู้มีสิทธิสามารถใช้วงเงินคงเหลือดังกล่าวได้ 

กรมบัญชีกลาง กล่าวย้ำว่า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นการให้ความช่วยเหลือประชาชนใน 2 ส่วน คือ ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เพื่อให้ความช่วยเหลือตรงกับกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งสามารถติดตามประเมินผลการให้สวัสดิการแต่ละประเภทมาปรับปรุงให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการในแต่ละพื้นที่ และรัฐบาลพร้อมที่จะดูแลผู้มีสิทธิทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

Voice TV
กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี
0Article
0Video
0Blog