ไม่พบผลการค้นหา
กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ และภาคีเครือข่าย ออกแถลงการณ์ยืนยันจุดยืน 'แก้กฎหมายบัตรทองไม่ชอบธรรม ไร้ธรรมาภิบาล'

กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ และภาคีเครือข่าย ออกแถลงการณ์ ยืนยันจุดยืน 'แก้กฎหมายบัตรทองไม่ชอบธรรม ไร้ธรรมาภิบาล'

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการแก้ไขกฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฉบับ พ.ศ. 2545 และได้มีการจัดเวทีเพื่อรับฟังความเห็นไปแล้วจำนวน 4 ครั้งในภูมิภาค และเวทีปรึกษาหารือสาธารณะอีก 1 ครั้งแล้วนั้น แม้จะมีเสียงคัดค้านจากเครือข่าย และกลุ่มประชาชนจากหลายส่วน แต่คณะกรรมการยกร่างและแก้ไขกฎหมายกลับเดินหน้าแก้ไขกฎหมายโดยไม่มีการชี้แจงให้สาธารณะรับรู้ ทั้งประเด็นที่มีการเห็นร่วม ประเด็นที่เห็นต่าง รวมทั้งไม่มีการชี้แจงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการแก้ไขกฎหมายครั้งนี้

ในการเริ่มต้นแก้กฎหมายดังกล่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และนายวรากรณ์ สามโกเศศ ประธานการแก้ไขกฎหมาย ชี้แจงไว้ชัดเจนว่า การแก้กฎหมายครั้งนี้แก้แล้วต้องดีขึ้น และจะแก้เฉพาะประเด็นที่เห็นตรงกันและเป็นฉันทามติเท่านั้น โดยเน้นการแก้ไขตามคำสั่งมาตรา 44 ของ คสช.ที่ 37/2559 เท่านั้น แต่ปรากฏว่ามีการสอดไส้ประเด็นแก้ไขเพิ่มเติม และยืนยันเดินหน้าแก้ไขในหลายประเด็น แม้ว่าจะมีข้อเห็นต่างและไม่ได้เป็นฉันทามติก็ตาม แม้ประชาชนจะท้วงติงให้มีการนำประเด็นเห็นต่างมาร่วมกันหาข้อสรุปร่วมกันทุกฝ่ายก่อน แต่กลับไม่ได้รับการตอบสนองจาก รัฐมนตรี สธ. และคณะกรรมการแก้ไขกฎหมายฯ แต่อย่างใด

ที่ผ่านมามีประชาชนหลายกลุ่ม หลายเครือข่ายได้ออกมาแสดงความคิดเห็น และคัดค้านการแก้ไขกฎหมายครั้งนี้อย่างกว้างขวาง ด้วยการแสดงออกในหลายรูปแบบ ทั้งในเวทีรับฟังความเห็น รวมทั้งการสื่อสารสาธารณะอย่างต่อเนื่อง แต่คณะกรรมการแก้ไขฯ และรัฐมนตรี สธ. กลับไม่เคยรับฟัง และมีท่าทีที่ไม่เคารพต่อสิทธิและความเห็นของประชาชน เห็นได้จากการใช้กำลังทหารตำรวจจำนวนมากมากดดันในเวทีรับฟังความเห็นที่ผ่านมา รวมทั้งยังมีการติดตามคุกคามผู้นำประชาชนในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้

การจัดเวทีรับฟังความเห็นที่ผ่านมายังไม่ได้เอื้ออำนวยให้ประชาชนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง กระบวนการแก้ไขกฎหมายครั้งนี้ไม่ได้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้ในมาตรา 77 และ 78 ในทางตรงกันข้าม สิทธิของประชาชนที่ต้องการจะแสดงความคิดเห็นเพื่อมีส่วนร่วมกลับถูกจำกัดและคุกคาม

กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ และภาคีเครือข่าย ขอยืนยันจุดยืนและเรียกร้องต่อ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

1. ขอเรียกร้องให้เปิดเผยข้อมูลความเห็นในการแก้ไขกฎหมายที่ยังมีความเห็นต่างต่อสาธารณะ และสร้างกระบวนการที่เป็นกลาง โปร่งใส ให้ทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างเสมอภาค

2. ขอเรียกร้องให้ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก คสช. ออกมาแถลงชี้แจงแสดงความรับผิดชอบยอมรับต่อผลที่จะตามมาจากการแก้ไขกฎหมายครั้งนี้ ไม่ว่าผลที่เกิดขึ้นหลังจากการแก้ไขครั้งนี้จะเป็นอย่างไร 

3. ขอเรียกร้องให้ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร แต่งตั้งคณะทำงานที่น่าเชื่อถือ เป็นกลาง และเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มาดำเนินการติดตามผลการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากการแก้ไขกฎหมายครั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อการแก้ไขกฎหมาย แม้ว่าท่านจะไม่ใช่ผู้แทนที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนก็ตาม

กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพและภาคีเครือข่าย ขอยืนยันว่าการแก้ไขกฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครั้งนี้ เป็นไปอย่างไม่ชอบธรรม ไร้ธรรมาภิบาล ไม่เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน โดยแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนแต่ไม่ให้ประชาชนมากำหนดสิทธิประโยชน์ของตัวเอง ไม่มีหลักการที่ยึดโยงกับประโยชน์ของประชาชน แต่กลับใช้อำนาจรัฐราชการมาเป็นคนกำหนดภายใต้บรรยากาศที่ไม่เป็นประชาธิปไตย เราขอยืนยันว่าการแก้ไขกฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครั้งนี้ ต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่ โดยการนำชุดความรู้ ประสบการณ์ของประชาชนมาเป็นหลักในการแก้ไข และเปิดรับฟังความคิดเห็นใหม่อย่างเสมอภาคและกว้างขวาง

 

กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ
13 กรกฎาคม 2560 

 

Voice TV
กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี
181Article
60261Video
0Blog