ไม่พบผลการค้นหา
วันที่ 1 พฤษภาคมนี้ สปท.เตรียมพิจารณารายงานการปฏิรูปสื่อสารมวลชน ซึ่งมีร่าง พ.ร.บ.การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชนรวมอยู่ด้วย โดยมีเนื้อหา 10ข้อที่ควรรู้

วันที่ 1 พฤษภาคมนี้ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)เตรียมพิจารณารายงานการปฏิรูปสื่อสารมวลชน ซึ่งมีร่างพ.ร.บ.การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชนรวม 100 มาตรา โดยมีเนื้อหาสำคัญ10ข้อที่ควรรู้

10 ข้อควรรู้ 

ร่าง พ.ร.บ.การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน

1.ตั้งองค์กรวิชาชีพเพื่อกำกับดูแลกันเองของสื่อมวลชนต้องไปจดแจ้งกับสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ
2.สภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ มีมาตรการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมมาตรฐานแห่งวิชาชีพ
3.มีคณะกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ 15 คน (มาจากผู้แทนสมาชิกสภาวิชาชีพ 7 คน ปลัดสำนักนายกฯ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้แทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และกรรมการอื่นอีก 4 คน มีวาระดำรงตำแหน่ง 3 ปี)
4.คณะกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ ออก-เพิกถอนใบอนุญาตผู้ประกอบการวิชาชีพสื่อมวลชน
5.ผู้ประกอบการวิชาชีพสื่อมวลชนต้องจดทะเบียนผู้ประกอบการวิชาชีพใน2ปี
6.ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนไม่ขึ้นทะเบียน จำคุกไม่เกิน3ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
7.องค์กรสื่อรับบุคคลไม่ขึ้นทะเบียนสื่อ ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
8.องค์กรสื่อกังวล ฝ่ายการเมืองเข้ามาแทรกแซงการใช้อำนาจในการขึ้นทะเบียน ออก-เพิกถอนใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพฯ
9.สื่อมวลชน ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน อาจครอบคลุมผู้ใช้เฟซบุ๊ก เว็บเพจ เว็บไซต์องค์กร 
10.ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่อยู่ก่อนร่าง พ.ร.บ.นี้ให้เป็นผู้ได้รับอนุญาติเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน แต่ต้องยื่นขอจดทะเบียนวิชาชีพสื่อมวลชน ใน 2 ปีนับแต่วันที่มีสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ


อ่านเพิ่มเติม - การปฏิรูปการสื่อสารมวลชน : ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ
 

Voice TV
กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี
181Article
60261Video
0Blog