ไม่พบผลการค้นหา
ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ชี้ข่าวประกาศห้ามแจกอาหารให้ประชาชนตั้งแต่ 3 พ.ค.63 ไม่เป็นความจริง ยืนยันสามารถทำได้ แต่ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อน

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย รายงานว่า ตามที่ได้มีข่าวปรากฎในสื่อออนไลน์ต่างๆ ในประเด็นเรื่อง ประกาศห้าม! แจกอาหารให้กับประชาชนตั้งแต่ 3 พ.ค. 63 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลบิดเบือน

จากกรณีที่มีข่าวปรากฏว่า ​ราชกิจจานุเบกษา ประกาศห้ามแจกอาหารให้กับประชาชนตั้งแต่​ 3 พ.ค. 2563 ทางกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้ชี้แจงถึงประเด็นนี้ว่า มีการบิดเบือนข้อมูล และให้รายละเอียดไม่ครบถ้วน เนื่องจาก ข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 5 ข้อ 2 วรรค 2 ความว่า ห้ามผู้ใดจัดให้มีกิจกรรมซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากในลักษณะมั่วสุมประชุมกัน หรือมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้ง่าย เช่น การประชุม การสัมมนา การแจกจ่ายอาหารหรือสิ่งของ การจัดเลี้ยง เว้นแต่เป็นการจัดโดยพนักงานเจ้าหน้าที่หรือได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และต้องเว้นระยะห่างทางสังคมระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยหนึ่งเมตร สถานที่ทำกิจกรรมต้องโล่งแจ้ง หรือไม่แออัด ใช้ระยะเวลาทำกิจกรรมไม่นาน และมีมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด ในกรณีเป็นการประชุม การสัมมนา ควรจัดประชุมด้วยวิธีการตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่วันที่ 19 เม.ย. 2563

จึงสรุปได้ว่า หากมีความประสงค์ต้องการแจกจ่ายอาหาร ยังคงสามารถทำได้ แต่ต้องเป็นการจัดโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ รวมถึงต้องมีมาตรการป้องกันโรคตามที่กำหนด และปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

ดังนั้นข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยหากประชาชนประสงค์อ่านรายละเอียด พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ฉบับที่ 5 สามารถอ่านได้ที่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/102/T_0001.PDF และเพื่อได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี สามารถติดตามได้ที่ www.prd.go.th หรือโทร. 02 6182323

Website-Stamp-4.png