ไม่พบผลการค้นหา
ครม.เศรษฐกิจ อนุมัติ 13 มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี โดยเฉพาะไมเครเอสเอ็มอี (MSME) คลอบคลุมทั้งด้านเงินทุน-ส่งเสริมการตลาด-ฟื้นฟูธุรกิจ งบประมาณดำเนินการกว่า 235 ล้านบาท

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ครั้งที่ 6/2562 วันนี้ (1 พ.ย.2562) ได้มีมติอนุมัติมาตรการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยเฉพาะไมโครเอสเอ็มอี (MSME) 13 มาตรการ ได้แก่ 

1. การปรับสถานะกองทุนภาครัฐที่เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับ MSME ให้เป็นเงินทุนหมุนเวียน (Revolving Fund) 

2. การเพิ่มรูปแบบการค้ำประกันสินเชื่อให้แก่ SME 

3. สินเชื่อระยะสั้น-กลาง สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย 

4. พัฒนาระบบการให้ความรู้ในการดำเนินธุรกิจแบบครบวงจร 

5. การส่งเสริมการทำบัญชีของวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจรายย่อย 

6. Voucher การพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับวิสาหกิจรายย่อยและวิสาหกิจชุมชน

7. พัฒนากลไกกลางในการพัฒนาช่องทางการตลาดให้แก่ SME 

8. มหกรรมการจำหน่ายสินค้า SME 

9. MSME ล้มแล้วลุก 

10. การลดอุปสรรคในการฟื้นฟูธุรกิจ 

11. พัฒนาระบบการประเมินศักยภาพ MSME 

12. การพัฒนาระบบให้เอกชนสามารถเป็นหน่วยงานในการให้การส่งเสริม MSME 

13. ต้นแบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

โดยทั้ง 13 มาตรการ คลอบคลุม 8 ด้าน ทั้งในด้านการส่งเสริมเข้าถึงแหล่งเงินทุน การพัฒนาระบบการให้ความรู้ผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจแบบครบวงจร การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ประกอบการการ การส่งเสริมการตลาด การฟื้นฟูธุรกิจผู้ประกอบการ MSME การประเมินศักยภาพและฐานข้อมูล SME Big Data การพัฒนาระบบสนับสนุนส่งเสริม SME ให้มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดเล็ก โดยทั้งหมดจะงบประมาณ 235 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 24 เดือน

ทั้งนี้ มาตรการนี้จะดำเนินการระยะสั้นถึงกลาง ตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 2 ปี เข้าถึงธุรกิจระดับไมโครมากขึ้น ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 85.7 ของจำนวนธุรกิจทั้งหมด 3,084,279 หน่วยธุรกิจ มีการจ้างแรงงานมากถึง ร้อยละ 30 ของจำนวนแรงงานทั้งหมด 16,322,746 คน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :