ไม่พบผลการค้นหา
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ย้ำทุกภาคส่วนปฏิบัติตามประกาศจังหวัด เรื่องการปล่อยโคมลอยและโคมควันในช่วงเทศกาลยี่เป็ง แจง 5 อำเภอห้ามปล่อยโคมเด็ดขาด เปิดกรุ๊ปไลน์เฉพาะกิจตรวจสอบพื้นที่เสี่ยง

ร.อ.ท.ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลยี่เป็งของทุกปีสายการบินต่างๆ จะพิจารณายกเลิกหรือปรับเปลี่ยนเวลาการบินเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดอันตรายต่ออากาศยาน เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวจะมีการปล่อยโคมลอยโคมควัน

โดยในปี 2562 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้มีหนังสือแจ้งไปยังสายการบินต่างๆ แล้วคาดว่าจะสามารถสรุปจำนวนเที่ยวบินที่ยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนเวลาการบินในช่วงปลายเดือน ต.ค.นี้

อย่างไรก็ตามสายการบินต่างๆ จะประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวและผู้โดยสารทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางที่เหมาะสมต่อไป ท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้มีหนังสือขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน รวมถึงวัด สถานศึกษา ชุมชนที่อยู่ในเขตความปลอดภัยในการเดินอากาศให้รับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการปล่อยโคมลอยที่เหมาะสมในช่วงเทศกาลยี่เป็ง

โดยเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่14) พ.ศ. 2562 มาตรา 33 อย่างเคร่งครัดคือห้ามมิให้บุคคลใดจุดและปล่อยหรือกระทำการใดเพื่อให้บั้งไฟพลุตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ ซึ่งเป็นการรบกวนหรือก่อให้เกิดอันตรายต่อการเดินอากาศ หรือการปฏิบัติการของอากาศยาน

หากการกระทำดังกล่าวอยู่นอกเขตปลอดภัยการเดินอากาศ ขอให้ปฏิบัติตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ในเรื่องมาตรการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน (ว่าวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นสู่อากาศ พ.ศ.2559 ต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทั่วไปที่ต้องการตรวจสอบว่าพื้นที่นอกเหนือจาก 5 อำเภอ คือ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ครอบคลุมทั้ง 16 ตำบล อำเภอหางดง ครอบคลุมทั้ง 11 ตำบล อำเภอสารภี ตำบลขัวมุง ตำบลดอนแก้ว ตำบลท่าวังตาล ตำบลหนองผึ้ง อำเภอแม่ริม ตำบลดอนแก้ว ตำบลริมใต้ ตำบลแม่สา และอำเภอสันทราย ตำบลหนองหาร ที่ห้ามปล่อยโคมอย่างเด็ดขาดอยู่ในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศหรือไม่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้เปิดช่องทางกลุ่มไลน์เฉพาะกิจตรวจสอบพื้นที่ปล่อยโคมลอยจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่ 8 - 31 ต.ค. 2562