ไม่พบผลการค้นหา
Wake Up News - 'ศรีสุวรรณ'  ยื่นสอบ 11 ว่าที่ ส.ส. อนาคตใหม่ ถือหุ้นสื่อ - Short Clip
Apr 30, 2019 06:14

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นเรื่องต่อ กกต. และนายทะเบียนพรรคการเมือง ขอให้ไต่สวนสอบสวนและวินิจฉัยเพื่อระงับการประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง หรือส่งให้ศาลฎีกาเพิกถอนสิทธิ์ในการสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขต ของพรรคอนาคตใหม่ จำนวน 11 คน 

กรณีเกี่ยวกับคุณสมบัติที่อาจขัดมาตรา 98 วงเล็บ 3 ของรัฐธรรมนูญประกอบกับมาตรา 42 วงเล็บ 3 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ปี 2561 และข้อ 90 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ปี 2561

นายศรีสุวรรณ ระบุว่า เมื่อตรวจสอบกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยดูจากหนังสือบริคณห์สนธิ ทะเบียนนิติบุคคล รวมถึงวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดแล้วพบว่า มีผู้สมัครรับเลือกตั้งและว่าที่ ส.ส. ของพรรคอนาคตใหม่จำนวน 11 ราย เป็นเจ้าของ หรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชน ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

Voice TV
กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี
0Article
0Video
0Blog