ไม่พบผลการค้นหา
อดีตแกนนำพรรคไทยรักษาชาติ บี้เอาผิดสองผู้นำรัฐบาล กระทำผิดกฎหมายปมสั่งยกเลิกหนังสือเดินทาง

จาตุรนต์ ฉายแสง อดีตแกนนำพรรคไทยรักษาชาติ เดินทางมายื่นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อไต่สวนดำเนินคดีและให้เสนอเรื่องต่อศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัยว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ขาดคุณสมบัติการเป็นนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 จาตุรนต์ ถูกกระทรวงการต่างประเทศออกคำสั่งยกเลิกหนังสือเดินทางตามหนังสือของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ต่อมานายจาตุรนต์ ฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอเพิกถอนคำสั่ง ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาถึงที่สุดในคดีหมายเลขแดงที่ อร.4/2561 ว่าการยกเลิกหนังสือเดินทางเป็นคำสั่งที่มิชอบด้วยกฎหมาย เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม

ในระหว่างการดำเนินคดีปกครองปรากฏพยานหลักฐานที่ฝ่ายรัฐเป็นผู้นำเสนอต่อศาลเองว่า มูลเหตุที่แท้จริงของการยกเลิกหนังสือเดินทางมาจากการที่นายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการถอนพาสปอร์ต สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 จาตุรนต์ได้แสดงความเห็นในเฟซบุ๊กกรณีการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองออกจากตำแหน่งว่า การถอดถอนจากตำแหน่งที่บัญญัติไว้ในร่าง รธน. ฉบับปี 2558 ของคณะ กมธ. ยกร่าง รธน. ขัดต่อหลักการที่ว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยและเป็นการทำลายหลักการเกี่ยวกับการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างอำนาจอธิปไตยทั้งสามอย่างร้ายแรง 


ปมสั่งยกเลิกหนังสือเดินทาง

การกระทำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่สั่งให้ยกเลิกหนังสือเดินทางนจาตุรนต์ จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่ อร.4/2561 เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ใช้สถานะหรือตำแหน่งกระทำการใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม อันเป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น หรือของพรรคการเมืองโดยมิชอบตามที่กำหนดในมาตรฐานทางจริยธรรม อันไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 160 (5) มาตรา 186 และมาตรา 235 ตลอดจนประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 จึงมาร้องต่อคณะกรรมการป.ป.ช. เพื่อให้ดำเนินคดีอาญาและเสนอเรื่องต่อศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัยว่าพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พลเอก ประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ขาดคุณสมบัติการเป็นนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญต่อไป