ไม่พบผลการค้นหา
ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติ 257 ต่อ 189 งดออกเสียง 4 ไม่ลงคะแนน 1 เสียง เห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท พร้อมมีมติส่งข้อสังเกต กมธ.ให้คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบต่อไป เตรียมเข้าสู่การพิจารณาของ ส.ว.ภายใน 20 วัน

22 ส.ค.2564 เวลาประมาณ 1.00 น. ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครบทุกมาตราแล้ว และลงมติในวาระที่ 3 ที่ประชุมมีมติ 257 ต่อ 189 เสียง งดออกเสียง 4 ไม่ลงคะแนน 1 เสียง เห็นชอบกับ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท

นอกจากนั้นที่ประชุมยังลงมติ 430 ต่อ 0 งดออกเสียง 4 ไม่ลงคะแนน 1 เห็นชอบให้ส่งข้อสังเกตในรายงานของ กมธ.ให้คณะรัฐมนตรี หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบต่อไป

การอภิปรายครั้งนี้ใช้เวลาในการพิจารณาใช้เวลากว่า 50 ชั่วโมงใน 4 วัน โดยพิจารณาทั้งสิ้น 42 มาตรา มีการแก้ไข 31 มาตรา