BLOGGER

ธีรัตถ์ รัตนเสวี: ทำสื่อยุคนี้ต้องปรับตัว

ธีรัตถ์ รัตนเสวี: ทำสื่อยุคนี้ต้องปรับตัว

การเล่าเรื่อง เป็นหัวใจสำคัญของการเป็นนักข่าว ลองคิดย้อนกลับไปตั้งแต่เริ่มมีสิ่งพิมพ์…

VOICE TV TWEETS

TOP
NOW :