(ร่าง)หลักสูตรที่ดีสำหรับครูบรรณารักษ์

 

หลังจากบทความที่แล้วที่ผมพูดเกี่ยวกับ
การแก้ปัญหาของการขาดแคลน
ตำแหน่งครูบรรณารักษ์ในโรงเรียนนั้น
ผมก็แนะนำว่าควรนำหลักสูตรครูบรรณารักษ์
กลับมาในวุฒิการศึกษา กศ.บ
ทั้งนี้เพื่อเกิดความสะดวกในการรับตำแหน่ง
ครูบรรณารักษ์เพื่อเข้ารับราชการตามโรงเรียนต่าง
หรือเข้ารับเป็นครูบรรณารักษ์ตามโรงเรียนเอกชน
กล่าวคือ ได้ผลิตครูบรรณารักษ์ขึ้นมาโดยตรง
ไม่จำเป็นต้องรอบัณฑิตบรรณารักษ์จากคณะสายอื่น
ซึ่งน่าจะเกิดความยุ่งยากวุ่นวายมากใน
การทำตนให้มีคุณสมบัติสมัครสอบเข้าบรรจุ
เป็นครูบรรณารักษ์ได้
 
 
 
วันนี้ผมจะขอพูดถึงหลักสูตรที่ครูบรรณารักษ์ยุคใหม่
(ที่ถ้ามีการเปิดหลักสูตรขึ้นมาจริง)ควรเรียน
ในที่นี้ผมขออ้างอิงตามหลักสูตร 5 ปี
(เพราะยังไม่เห็นหลักสูตร 6 ปีเลย)
ก่อนอื่นเมื่อต้องการวุฒิการศึกษาเป็น กศ.บ
หลักสูตรที่จำเป็นอย่างยิ่งก็ควรจะเป็นวิชาครูทั้งหลาย
ซึ่งก็ควรเรียนมากถึง 50-55 หน่วยกิต
เพื่อให้เพียงพอต่อมาตรฐานวิชาชีพครูทั้ง 9
ที่มีใช้อยู่ปัจจุบัน โดยอาจจะเรียนวิชาเหล่านี้ เช่น
 
ปฎิบัติงานห้องสมุดและฝึกสอน 16 หน่วยกิต
ออกแบบและจัดการเรียนการสอน  2 หน่วยกิต
พัฒนาหลักสูตร   2 หน่วยกิต
ภาษาไทยสำหรับครู   2 หน่วยกิต
ภาษาอังกฤษสำหรับครู   2 หน่วยกิต
เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา 3 หน่วยกิต
พื้นฐานการศึกษาและวิชาชีพครู 3 หน่วยกิต
การศึกษากับการพัฒนาสังคม 2 หน่วยกิต
 การบริหารจัดการและภาวะผู้นำทางการศึกษา 2 หน่วยกิต
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 2 หน่วยกิต
การวัดและประเมินผลการศึกษา 2 หน่วยกิต
สถิติและสารสนเทศทางการศึกษา 2 หน่วยกิต
จิตวิทยาพี้นฐานการศึกษา 3 หน่วยกิต
 จิตวิทยาสำหรับครูและการศึกษาพิเศษ 3 หน่วยกิต
วิธีวิทยาการสอนวิชาห้องสมุด* 2 หน่วยกิต
วิธีวิทยาการสอนวิชาการอ่าน* 2 หน่วยกิต
วิธีวิทยาการสอนวิชาค้นคว้าและทำรายงาน* 2 หน่วยกิต
ครูบรรณารักษ์มิติใหม่ 2 หน่วยกิต
 
 
 
หมายเหตุ * ทั้ง 3 วิชานี้ กระทรวงศึกษาธิการ
ควรเร่งบรรจุลงในหลักสูตรการเรียนของ
เด็กในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วย
เพราะมันมีประโยชน์ในอนาคตภายภาคหน้า
ต่อความรู้ความสามารถของตัวเด็กนักเรียนมากๆ
เห็นได้ชัดว่าเด็กนักเรียนสมัยนี้ทำรายงานไม่เป็น
ไม่รู้จักการอ้างอิงข้อมูล
เขียนรายการบรรณานุกรมไม่เป็น
ทำให้รายงานที่เด็กนักเรียนในระดับต่างๆทำ
ในรายวิชาต่างๆ ไม่ใช่รายงานที่ถูกต้อง
บางครั้งอาจารย์ประจำวิชานั้นๆเองก็อาจไม่รู้ด้วยซ้ำว่า
การทำรายงานที่ถูกต้องต้องทำอย่างไร
 
 
 
 
จากนั้นก็จะมาดูรายวิชาในส่วนของวิชาเอกบังคับ
วิชาเอกบังคับนี้ก็ควรจะควบคุมวิชาความรู้ที่
ครูบรรณารักษ์ควรรู้เกี่ยวงานห้องสมุดทั้งหลาย
และจิตวิทยาต่างๆเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการอ่านของนักเรียน
ซึ่งอาจเรียนประมาณ 45 หน่วยกิต
(15 รายวิชา วิชาละ 3 หน่วยกิต) เช่น
 
 
กลุ่มความรู้เรื่องการจัดการงานห้องสมุด
บริการสารสนเทศ
ห้องสมุดโรงเรียนศูนย์สารสนเทศโรงเรียน
การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ
ทรัพยากรสารสนเทศและบริการอ้างอิง
การวิเคราะห์สารสนเทศและการจัดหมวดหมู่
การจัดการห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศโรงเรียน 
การจัดการสื่อการศึกษาในห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศโรงเรียน
สารสนเทศสำหรับห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศโรงเรียน
เทคโนโลยีการจัดการสารสนเทศ
 
 
กลุ่มความรู้เกี่ยวกับการเป็นครูบรรณารักษ์ 
ภาษาอังกฤษสำหรับครูบรรณารักษ์ 
การสร้างเสริมนิสัยรักการอ่าน 
วรรณกรรมสําหรับเด็กและวัยรุ่น 
สุนทรียภาพการอ่าน 
จิตวิทยาการเรียนรู้ของเด็กและวัยรุ่น
 
 
 
ลองมาดูวิชาเลือกบ้างนะครับ
จริงๆแล้ววิชาเลือกที่หลักสูตรแบบนี้
ควรจะมีผมว่าน่าจะแล้วแต่การเลือกสรร
ของภาควิชาหรือสาขาวิชานั้นๆก้ได้ครับ
แต่ ณ ที่นี้ผมได้ลองดูๆมาให้ละครับ
สำหรับวิชาเลือกก็ควรเรียน
ไม่ต่ำกว่า  30 หน่วยกิตครับ เช่น
แหล่งสารสนเทศ
 วิธีวิจัยในสารสนเทศศึกษา
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ในงานสารสนเทศ
การจัดการฐานข้อมูลในงานสารสนเทศ 
  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
สื่อมวลชนและการประชาสัมพันธ์เพื่อการศึกษา
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานห้องสมุด
จิตวิทยาการเรียนการสอน
 จิตวิทยาการเรียนรู้ของเด็กและวัยรุ่น
พัฒนาการทางปัญญาในเด็กและวัยรุ่น
จิตวิทยาพัฒนาการและการศึกษา
ความจำของมนุษย์ 
การจูงใจในการศึกษา
จิตวิยาการแนะแนวและให้คำปรึกษา
การเรียนรู้โดยการอ่าน
เทคนิคการเล่าเรื่องและนิทาน
 
 
 
จะเห็นว่ารายวิชาที่นิสิตนักศึกษาเอกบรรณารักษ์
ตามหลักสูตร(ร่าง)นี้ ควบคุมความรู้
ทักษะ และประสบการณ์ทั้งหมด
ในการเป็นครูบรรณารักษ์ที่มีคุณภาพ
จากรายวิชาดังกล่าวนี้จะเห็นได้ว่า
ครูบรรณารักษ์จะมีความรู้ความสามารถมากมาย
ที่เอื้อประโยชน์ในการทำงานส่งเสริมการอ่าน
การเรียนรู้และการเข้าห้องสมุดของเด็กนักเรียนมาก
สำหรับตัวผมเอง ผมจะรู้สึกอิจฉามาก
ถ้าหลักสูตรแบบนี้มันเกิดขึ้นมาในวงการการศึกษา
ของประเทศไทยจริงๆ ทั้งนี้เพราะหลักสูตรนี้
เป็นหลักสูตรที่ค่อนข้างลงตัวมาก ในเรื่อง
ศักยภาพของครูบรรณารักษ์ในอนาคต
 

25 พฤษภาคม 2554 เวลา 17:08 น.

View: 1118

Keywords: ครูบรรณารักษ์, บรรณารักษศาสตร์, หลักสูตรครูบรรณารักษ์